“YЕ ТЭНГИЙН СУРГАГЧ БАГШ” БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ

“Yе тэнгийн сургагч”  бэлтгэх сургалтанд хамрагдаж өөрийн үе тэнгийн найз нөхөдөд Бэлгийн эрүүл мэндийн асуудлааар мэдээлэл өгөх, сургалт зохион байгуулсан, ганцаарчилсан зөвлөгөө өгч ажилласан мөн эрүүл мэндийн мэргэжлийн байгууллага руу зуучлах ажлыг зохион байгуулан ажилласан хүнийг чадваржуулах буюу давтан сургах зорилготой. Энэхүү сургалт нь  Бэлгийн болон НҮЭМ, гэр бүл төлөвлөлт, БЗДХ, ХДХВ,ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх мэдлэгийг бататгах мөн хүний эрх болон жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, бэлгийн чиг баримжаа ба хүйсийн баримжаа илэрхийлэл, зөвлөгөө өгөх арга барилд суралцуулдаг.

—-
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search